fusie scholen

Fusie van openbare en bijzondere school wordt makkelijker

Openbare en bijzondere scholen kunnen voortaan makkelijker fuseren als ze te klein dreigen te worden om voort te bestaan. Dit zal vooral voorkomen in krimpgebieden, waar het aantal leerlingen soms met wel 30 procent terugloopt. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) stuurde hiertoe maandag het wetsvoorstel ‘Samen sterker’ naar de Tweede Kamer.

Pragmatisch

Dekker spreekt van een pragmatische oplossing, waar in veel gebieden grote behoefte aan is. ‘We kunnen heel principieel onze poot stijf houden, maar daar zijn ouders en leerlingen de dupe van. Het is beter om voor een praktische oplossing te kiezen en het voor scholen van verschillende pluimage makkelijker te maken om te fuseren’, aldus de staatssecretaris. ‘Zie het als een soort samenlevingscontract of een gemengd huwelijk.’

Karakter

Ouders, leraren en schoolleiders zullen door het wetsvoorstel veel invloed krijgen op het karakter van een samenwerkingsschool. Scholen kunnen daardoor zelf invulling geven aan hun programma. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat leerlingen op een samenwerkingsschool kunnen kiezen of ze naar een christelijke of openbare dagopening gaan. Er kan geloofsonderwijs worden gegeven op basis van vrijwilligheid of er kan een kerstmis gevierd worden, waarbij leerlingen zelf kunnen besluiten of ze aansluiten.

Het wetsvoorstel regelt verder dat ook een stichting voor openbaar onderwijs een samenwerkingsschool in stand kan houden. ‘In de toekomst kan openbaar onderwijs het bijzonder onderwijs dus de helpende hand bieden’, zegt Dekker. ‘Een kleine christelijke school kan worden overgedragen aan een stichting voor openbaar onderwijs en toch vrij zijn om christelijk onderwijs aan te blijven bieden.’

Uitzondering

Dekker benadrukt dat de vorming van samenwerkingsscholen een uitzondering blijft. ‘Dit soort scholen kan alleen ontstaan door een fusie. Ook mag een school niet te groot zijn, waardoor het vooral een oplossing is in krimpgebieden’, zegt de staatssecretaris.

Bron: Rijksoverheid.nl

leerplicht

Voorwaarden voor vrijstelling leerplicht verzwaard

Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio. Op die manier kunnen meer kinderen met een psychische of fysieke beperking alsnog een vorm van onderwijs aangeboden krijgen.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat de verplichting tot overleg met scholen in de Leerplichtwet opnemen. ‘Een deel van de kinderen met een vrijstelling kan misschien best gedeeltelijk naar school. Zij zitten nu ongelukkig thuis, terwijl er met maatwerk voor hen vaak een oplossing gevonden kan worden. Die ontwikkeling moeten we kinderen gunnen.’

Er is een aantal regio’s waar nu al vrijwillig overleg wordt gevoerd met de samenwerkingsverbanden. ‘We zien hier mooie dingen gebeuren. Voor elk kind dat een vrijstelling aanvraagt, wordt door alle betrokkenen nauwkeurig gekeken of er echt geen mogelijkheden zijn om naar school te gaan – al is het maar een deel van de tijd’, zegt Dekker.

De staatssecretaris gaat verder samen met het ministerie van Volksgezondheid aan de slag om de kennis bij artsen te vergroten. Op die manier zijn zij beter op de hoogte van de onderwijsmogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een kind niet in een klas les kan volgen, maar wel in een klein klasje of deels vanuit huis. Een arts moet van die mogelijkheden weten om een goede inschatting te kunnen maken.

De afgelopen jaren krijgen steeds meer kinderen een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet. Dat wetsartikel zorgt ervoor dat kinderen met een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school hoeven. De afgelopen vijf jaar was echter een stijging te zien van meer dan 75 procent (van 3.100 in schooljaar 2010/2011 tot ruim 5.500 in 2015/2016).

Dekker is bezorgd over de stijging en riep alle gemeenten eerder al op om de vrijstellingen nog eens goed te bekijken. Dat gebeurt nu op veel plaatsen, waardoor een deel van de toename ook te verklaren is door betere registratie.

Overigens is bij een deel van de kinderen overduidelijk dat zij terecht een vrijstelling hebben gekregen, zoals bij zwaar gehandicapte kinderen die in een zorginstelling zijn opgenomen. Voor die groep hoeven gemeenten geen onderwijsaanbod te doen.

Bron: Rijksoverheid.nl