Algemene voorwaarden, klachten & derdengelden

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Om onze algemene voorwaarden te downloaden, klik je hier.

Klachtenprocedure

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

klachtenfunctionaris: de advocaat (prof. mr. dr. B.M. (Brechtje) Paijmans, geen familie van mr. J. Paijmans) die is belast met de afhandeling van de klacht;

 Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Jurion en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Jurion draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Jurion heeft in de opdrachtbevestiging opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit hiermee bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar prof. mr. dr. B.M. (Brechtje) Paijmans, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt indien nodig periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Indien nodig worden minimaal eenmaal per jaar de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Artikel 9 verjaring

De mogelijkheid tot het indienen van een klacht verjaard na verloop van drie jaren na de dag waarop de klager heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten van de advocaat waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 10 geschillencommissie advocatuur

Naast deze interne klachtenprocedure is Jurion ook aangesloten bij de geschillencommissie advocatuur, waar klager bij ontevredenheid over de door Jurion aangereikte oplossing terecht kan. Meer informatie over de geschillencommissie advocatuur vindt u op onze website.

Geschillencommissie Advocatuur

Mochten uw klachten, na het doorlopen van de interne klachtenprocedure, niet naar tevredenheid zijn opgelost, is Jurion aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, ressorterend onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag, waardoor op de dienstverlening van Jurion ook de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de cliënt door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

De procedure is als volgt:
Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van Jurion is als eerste de klachtenregeling van Jurion van toepassing. Mocht daarmee geen oplossing worden bereikt, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, die uitspraak doet in de vorm van een bindend advies.

In de volgende link vindt u de brochures met informatie over de Klachten-en Geschillencommissie;

De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u te verzenden opdrachtbevestiging of overeenkomst van opdracht waarin naar de regeling wordt verwezen.

Waarneming

In geval van langdurige afwezigheid of ziekte van mr. W.D. Berkhout zal hij beginsel worden vervangen en/of waargenomen door mevrouw prof. mr. dr. B.M. Paijmans, advocaat link.

Mocht een situatie zich voordoen waarbij prof. mr. dr. Paijmans de praktijk van mr. Berkhout waarneemt, wordt u door het secretariaat van Jurion hiervan op de hoogte gesteld.

Derdengelden

Jurion ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Het kantoor is dan ook vrijgesteld van de verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Wordt Jurion onverhoopt toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgt het kantoor ervoor dat deze gelden ofwel op grond van artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, dan wel dat het kantoor zich alsnog aansluit bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt Jurion derdengelden op de kantoorrekening.

Jurion heeft de deken ervan op de hoogte gesteld dat het kantoor geen stichting derdengelden heeft. Bij enige wijziging daarvan zal het kantoor ook de deken informeren inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden.