Cursussen

Heeft uw organisatie behoefte aan meer kennis over onderwijsrecht of wilt u zich om andere redenen verdiepen in de juridische wereld rondom het onderwijs? Jurion biedt verschillende cursussen aan die specifieke juridische onderwerpen uitgebreid behandelen. Zo leert u alles van de grondbeginselen van onderwijsrecht, maar wordt u ook op de hoogte gebracht van de jurisprudentie in dit rechtsgebied en van de laatste ontwikkelingen in de regelgeving.

Ons cursusaanbod bestaat uit diverse onderwerpen rondom onderwijs en het onderwijsrecht. De cursusonderdelen zijn zo gekozen dat ze elkaar perfect aanvullen, maar kunnen ook als losse cursussen worden afgenomen. Elke cursus beslaat één dagdeel.

Het niveau en de inhoud van de cursussen worden aangepast aan de doelgroep. De cursussen zijn daarom geschikt als organisatiebrede workshops, maar ook als verdiepende masterclasses voor gespecialiseerde onderwijsjuristen.

Wilt u liever een cursus op maat samenstellen? Neem contact op: bijna alles is mogelijk.

Cursusoverzicht

De cursus Passend Onderwijs I bevat een inleiding op het beleid Passend Onderwijs, dat als doel heeft dat elke onderwijsvrager onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. De cursus gaat in op de verantwoordelijkheid die een school heeft voor het aanbieden van een passende onderwijsplek. Ook het opstellen van onderwijsdoelen en het vormen van een samenwerkingsverband zijn onderwerpen die in deze cursus aan bod komen.

De cursus bestaat uit de volgende deelonderwerpen:

 1. Inleiding Passend Onderwijs
 2. Zorgplicht
 3. Ontwikkelingsperspectief
 4. Samenwerkingsverband
 5. Toelaatbaarheidsverklaring

De cursus Passend Onderwijs II & Leerlingenvervoer is een vervolg op de cursus Passend Onderwijs I. De cursus heeft betrekking op de Wet Passend Onderwijs die onder kabinet Rutte II is ingevoerd. In de cursus wordt ingegaan op onderwijszorgarrangementen, maatwerkvoorzieningen en proefplaatsingen. De cursus heeft extra aandacht voor passend onderwijs in het mbo. Mbo-instellingen hebben veel beleidsruimte om de vereiste ondersteuning voor studenten aan te bieden. Afsluitend wordt ingegaan op leerlingenvervoer in het kader van passend onderwijs.

De cursus bestaat uit de volgende deelonderwerpen:

 1. Wet Passend Onderwijs
 2. Onderwijszorgarrangementen
 3. Maatwerkvoorzieningen
 4. Symbiose en proefplaatsing
 5. Passend onderwijs in het mbo
 6. Leerlingenvervoer

Het opstellen van beleid rondom toelating, schorsing en verwijdering is een delicaat onderwerp. Het handhaven van dergelijk beleid gaat veelal gepaard met onaangename situaties en emoties. Deze cursus behandelt de juridische achtergrond van toelating, ordemaatregelen, schorsing en verwijdering en bevat tips om geschillen te voorkomen dan wel te de-escaleren.

De cursus bestaat uit de volgende deelonderwerpen:

 1. Toelating
 2. Ordemaatregelen
 3. Schorsing
 4. Verwijdering

Privacy wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven en in het maatschappelijk debat. Ook in het onderwijs zijn privacydiscussies aan de orde van de dag. Deze cursus gaat in op privacy in het onderwijs in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming. Specifieke onderwerpen binnen deze cursus zijn het leerlingdossier en het maken dan wel publiceren van foto’s van leerlingen.

De cursus bestaat uit de volgende deelonderwerpen:

 1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 2. Uitgelicht: leerlingdossier
 3. Uitgelicht: foto’s leerlingen
 4. Ouderlijk gezag

In Nederland is ieder kind verplicht om tot de leeftijd van 16 jaar ingeschreven te zijn bij een onderwijsinstelling. Ook dient het kind deze onderwijsinstelling regelmatig te bezoeken. Als de leerplichtambtenaar vaststelt dat dit niet het geval is, kan dit zowel voor de onderwijsvrager als de onderwijsinstelling problemen opleveren. In deze cursus wordt het juridisch kader uitgelegd met betrekking tot leerplichtkwesties, vrijstellingen en thuiszitters.

De cursus bestaat uit de volgende deelonderwerpen:

 1. Leerplichtambtenaar & sancties
 2. (Vervangende) leerplicht
 3. Kwalificatieplicht
 4. Vrijstelling
 5. Thuiszitters en thuisonderwijs

Een goede juridische basis voorkomt klachten, onenigheden en geschillen. Toch kunnen onregelmatigheden nooit volledig voorkomen worden. Deze cursus behandelt de rechtspositie van de onderwijsvragers en de ouders van onderwijsvragers.

De cursus bestaat uit de volgende deelonderwerpen:

 1. Rechtspositie leerlingen
 2. Rechtspositie ouders
 3. Rechtsbescherming
 4. Klacht & klachtenregeling

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) verplicht onderwijsinstellingen om leerkrachten en (ouders van) onderwijsvragers inspraak te geven in bestuurlijke beslissingen. In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs uit deze verplichting zich in een medezeggenschapsraad terwijl op het mbo, hbo en wo medezeggenschap een rol speelt bij de samenstelling van de centrale raad, de deelraden en de opleidingscommissies. Voor geschillen omtrent medezeggenschap kan de medezeggenschap of het bestuur zich wenden tot de verschillende landelijke commissies voor medezeggenschapsgeschillen. Deze cursus gaat in op de verschillende vormen van medezeggenschap en behandelt wat de juridische positie is van de medezeggenschapsraad en het bestuur in eventuele geschillen.

De cursus bestaat uit de volgende deelonderwerpen:

 1. Wet medezeggenschap op scholen, medezeggenschap PO en VO
 2. Medezeggenschap mbo
 3. Medezeggenschap hbo & wo

De cursus Wegwijs in het mbo begint met een inleiding op algemene onderwijswetgeving binnen de kaders van het mbo. De cursus behandelt alle juridische onderwerpen waar mbo-scholen en andere organisaties in het mbo mee te maken krijgen. Deelonderwerpen in deze cursus zijn onder andere passend onderwijs, medezeggenschap en rechtsbescherming. De onderwerpen worden toegelicht door middel van praktische voorbeelden, stellingen en casussen.

De cursus bestaat uit de volgende deelonderwerpen:

 1. Toelating, begeleiding en schorsing
 2. Opleidingen, examens en stages
 3. Studiefinanciering en schoolkosten
 4. Rechtsbescherming en het klachtrecht
 5. Medezeggenschap

Meer informatie over ons cursusaanbod? Of een cursus op maat afstemmen?