Waar wij u mee kunnen helpen

Jurion is een van de weinige advocatenkantoren die zijn gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Indien u juridische ondersteuning op dit gebied nodig heeft, kunt u daarvoor contact opnemen met Jurion.

Fusiebegeleiding medezeggenschapsraad

Een belangrijk onderdeel van de praktijk van mr. Berkhout is het begeleiden van de medezeggenschapsraad (MR) bij een voorgenomen fusie. Een fusie van een school of scholen is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. De betrokken medezeggenschapsraden hebben dan ook een instemmingsrecht.

Artikel 10, aanhef en onder h, Wet medezeggenschap op scholen (hierna: Wms) luidt:

’’Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden: overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijsartikel 66b van de Wet op de expertisecentra en artikel 3.31 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.’’

Fusie-effectrapportage

Op grond van dit artikel kan het bevoegd gezag in beginsel niet overgaan tot fusie, zonder dat de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de fusie en de bijbehorende fusie-effectrapportage (hierna: FER).

In de FER beschrijft het bevoegd gezag welke effecten de fusie heeft. De FER wordt samen met het voorgenomen fusiebesluit voorgelegd aan de MR, die dan kan instemmen met de fusie of de fusie kan tegenhouden door zijn instemming te onthouden. Indien de MR zijn instemming onthoudt, dan heeft het bevoegd gezag de opties om van de fusie af te zien of  de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (hierna: LCG WMS) te verzoeken om vervangende instemming.

Vervangende toestemming

Indien het bevoegd gezag de LCG WMS verzoekt om vervangende instemming, zal de LCG WMS toetsen of de MR in redelijkheid zijn instemming heeft kunnen onthouden en of er zwaarwegende omstandigheden zijn die het voorgenomen besluit tot fusie rechtvaardigen.

Als de LCG WMS oordeelt dat de MR in redelijkheid tot het onthouden van zijn instemming heeft kunnen komen en er geen zwaarwegende omstandigheden zijn die een besluit tot fusie rechtvaardigen, is de fusie van de baan. De praktijk leert dat de LCG WMS de bevoegdheden van de MR uiterst serieus neemt en vervangende instemming nooit zomaar zal verlenen.

Fusiebegeleiding medezeggenschapsraad door Jurion

Wilt u meer informatie over wat Jurion voor u kan betekenen? Neem gerust contact op. Wij helpen uw MR graag gedurende het fusietraject.