Kosten

Er zijn drie wijzen van het voldoen van de kosten van rechtsbijstand van Jurion:

1. Betaling van het uurtarief
2. Betaling door de rechtsbijstandsverzekeraar
3. Betaling via een toevoeging

Daarnaast geldt een afzonderlijke wettelijke regeling voor medezeggenschapsadvisering.
4. Medezeggenschap

Ad 1. Betaling van het uurtarief
Indien u juridische bijstand van Jurion inroept, zal Jurion een overeenkomst van opdracht opstellen. U ontvangt een factuur van de gemaakte werkzaamheden op basis van een uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 200,- exclusief 21% BTW (€ 242,- inclusief btw) voor de dienstverlening van mr. Berkhout of € 160,- exclusief 21% btw (€ 193,60 inclusief btw) voor de dienstverlening van mr. Joost Paijmans.

Indien u aantoont dat u een lager jaarinkomen heeft dan € 45.000,- bruto, dan kunnen wij u een gereduceerd uurtarief van € 120,- exclusief 21% btw (€ 145,20 inclusief btw) aanbieden.

Ad 2. Betaling door de rechtsbijstandsverzekeraar
Steeds meer mensen hebben een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, adviseren wij u eerst daarbij melding te maken van uw probleem. Jurion krijgt op twee verschillende manieren te maken met cliënten van een rechtsbijstandsverzekeraar, namelijk bij een uitbesteding en een second opinion.

Uitbesteden
Bij een uitbesteding krijgt Jurion vanuit de rechtsbijstandsverzekering het verzoek om het dossier van de cliënt verder in behandeling te nemen. Jurion hanteert als vast beleid dat eerst wordt onderzocht of een minnelijke oplossing mogelijk is, omdat in de praktijk blijkt dat ouders niet vaak gebaat zijn bij een snelle gang naar de rechter. Het komt regelmatig voor dat dossiers die vanwege een procedure door een rechtsbijstandsverzekeraar worden uitbesteed, door een minnelijke oplossing tot een goed einde voor de ouders kunnen worden gebracht.

Second opinion
Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u Jurion inschakelen voor het geven van een second opinion op het gebied van het onderwijsrecht. Zo wordt van de expertise van Jurion gebruikgemaakt om te toetsen of Jurion tot eenzelfde resultaat zou komen als een andere dienstverlener op het gebied van het onderwijsrecht, vaak een jurist in dienst van een rechtsbijstandsverzekeraar. U kunt een beroep doen op de geschillenregeling indien u het niet eens bent met (het resultaat van) de werkzaamheden van de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar. Jurion onderzoekt of het dossier een redelijke kans van slagen heeft. Indien de advocaat van mening is dat het dossier een redelijke kans van slagen heeft, zal de rechtsbijstandsverzekeraar verplicht zijn om verder te gaan met de behandeling van het dossier.

Ad. 3 Toevoeging
Jurion vindt het belangrijk dat iedereen voor gespecialiseerde rechtshulp in aanmerking komt. De toegang tot de advocatuur moet voor iedereen zijn gewaarborgd. Daarom is Jurion ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand om op toevoeging te kunnen werken. Bij een toevoeging wordt het honorarium van de advocaat betaald door de Nederlandse overheid.

Binnen Jurion voert mr. Joost Paijmans procedures op basis van een toevoeging bij geschillen over het bindend negatief studieadvies (het (N)BSA), fraude, vrijstellingen en het moeten betalen van het instellingscollegegeld.

Echter, de Raad voor de Rechtsbijstand stelt helaas onvoldoende of zelfs geen uren beschikbaar voor toevoegingsdossiers in het onderwijsrecht. Derhalve neemt Jurion alleen toevoegingsdossiers aan die minstens kostendekkend zijn.

Als uw  dossier op toevoegingsbasis kan worden behandeld, dan wordt voor de dienstverlening van Jurion alleen een eigen bijdrage gerekend. In een dergelijk geval kunt u op deze eigen bijdrage korting krijgen door een doorverwijzing naar Jurion te vragen bij het Juridisch Loket via 0900-8020 of bij het Juridisch Loket op kantoor. Deze korting bedraagt €55,00,-.

Ad. 4 Medezeggenschap
Het recht van de (geledingen van de) MR om deskundigen in te schakelen is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (hierna: Wms). Artikel 28 lid 2 Wms stelt dat het bevoegd gezag een regeling dient te treffen voor de kosten van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad voor het inschakelen van een deskundige en het voeren van rechtsgedingen. Op grond van dit artikel en de bijbehorende jurisprudentie kan een (G)MR de deskundigheid van Jurion inschakelen op kosten van het bevoegd gezag. Leden van de medezeggenschapsraad zijn nooit persoonlijk aansprakelijk voor de kosten van de juridische dienstverlening door Jurion, zolang ze niet voortijdig aftreden. Het uurtarief voor medezeggenschapsadvisering bedraagt € 180,- (exclusief 21% BTW).

Juridisch advies en bijstand in onderwijszaken nodig?