• tuin doelenhuis utrecht afbeelding van Jurion onderwijsrecht advocaten. advocaat basisschool, advocaat voortgezet onderwijs, onderwijsconsulent, onderwijsconsulenten

Dhr. mr. W.D. (DIK) BERKHOUT

Advocaat onderwijsrecht

Mr. W.D. Berkhout (Dik) richtte in september 2013 Jurion op om rechtshulp te verlenen aan onderwijsvragers: leerlingen, ouders, deelnemers en studenten.

In de jaren daarvoor deed hij veel kennis op van het onderwijsrecht. Van 2005 tot 2014 was hij als jurist en beleidsmedewerker medezeggenschap, klachtrecht en passend onderwijs werkzaam bij OUDERS VAN WAARDE en van 2010 tot 2013 als jurist (onderwijsrecht) bij Judion.

Het onderwijsrecht en in het bijzonder de medezeggenschapsadvisering is een vakgebied waarin hij deskundig is en waarmee hij affiniteit heeft. Om medezeggenschapsraden zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen is het van belang dat Dik Berkhout ook advocaat is. Zo kan hij een (geleding van de MR) ook bij alle geschillen bijstaan.

Dik Berkhout richt zich op het adviseren en begeleiden van medezeggenschapsraden en onderwijsvragers in het passend onderwijs.

Dik Berkhout heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten
de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

-Onderwijsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen:

 • Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO)
 • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland

Dhr. mr. J. (Joost) Paijmans

Advocaat onderwijsrecht

De heer mr. J. (Joost) Paijmans is advocaat onderwijsrecht bij Jurion. Hij heeft zijn masterspecialisatie Staats- en Bestuursrecht (RU) cum laude afgerond. Na een aantal jaar als onderwijsrechtjurist bij Jurion te hebben gewerkt, is Joost Paijmans vanaf 24 februari 2023 beëdigd als advocaat. Als advocaat onderwijsrecht specialiseert hij zich in de toepassing van de Web (Wet educatie en beroepsonderwijs) en de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Joost Paijmans houdt zich binnen de toepassing van de Web en WHW in het bijzonder bezig met de rechtsbescherming van onderwijsvragers. Denk aan klachten tegen gedragingen en bezwaar en beroep tegen  beslissingen van een MBO-instelling, Hogeschool of universiteit. Zo is hij onder andere gespecialiseerd in:

 • Toelating tot het onderwijs, zoals decentrale selectie;
 • (Gestelde) fraude en opgelegde sancties door de examencommissie;
 • Rechtsbescherming van studenten bij beoordelingen van kennen en kunnen. Denk dan aan diplomering en beoordelingen van scripties, tentamens, een stage of de weigering om een vrijstelling te verlenen;
 • Uitvoering van de Onderwijs- en examenregeling, zoals het inzagerecht bij tentamens;
 • Het recht op doeltreffende aanpassingen op grond van de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) van een student met een beperking;
 • Gegevensbescherming van de onderwijsvrager: toepassing van de AVG binnen het onderwijs;
 • Aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen voor gedragingen en beslissingen.

Hiervoor procedeert Joost Paijmans bijvoorbeeld bij klachtencommissies, het College van beroep voor de examens (CBE/COBEX) en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen Jurion voert mr. Joost Paijmans procedures op basis van een toevoeging bij geschillen over het bindend negatief studieadvies (het (N)BSA), vrijstellingen en het moeten betalen van het instellingscollegegeld.

Tot slot verstrekt Joost Paijmans ook regelmatig een second opinion bij een ingenomen standpunt van een rechtsbijstandsverzekeraar, bijvoorbeeld als uw rechtsbijstandverzekering stelt dat de onderwijsinstelling niet (met succes) aansprakelijk gesteld kan worden, u als onderwijsvrager geen recht heeft op een schadevergoeding of (breder) geen recht heeft op rechtsbijstand bij een onderwijskwestie.

Lidmaatschappen:

 • Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO)
 • Kenniskring onderwijsrecht beroepsonderwijs
 • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
 • Staatsrechtkring
 • Nederlandse Vereniging voor Wetgeving
 • Jonge Balie Midden-Nederland
 • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland

Mevr. T. (Tessa) Beerta, LLB

Bureaucoördinator

Tessa Beerta is in februari 2019 bij Jurion gestart. Tegenwoordig vervult zij de functie van bureaucoördinator, waardoor zij onder andere verantwoordelijk is voor de kwaliteitszorg op kantoor. Als afgestudeerd HBO-jurist verricht zij tevens ondersteunende juridische werkzaamheden en is zij verantwoordelijk voor de kennisbank van het kantoor.

Naast het werken voor Jurion volgt Tessa Beerta de (pre-)master aan de Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen.

Lidmaatschappen:
• Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO)

Kom bij het team!

Werken bij Jurion?