• tuin doelenhuis utrecht afbeelding van Jurion onderwijsrecht advocaten. advocaat basisschool, advocaat voortgezet onderwijs, onderwijsconsulent, onderwijsconsulenten

Dhr. mr. W.D. (DIK) BERKHOUT

Advocaat onderwijsrecht

Mr. W.D. Berkhout (Dik) richtte in september 2013 Jurion op om rechtshulp te verlenen aan onderwijsvragers: leerlingen, ouders, deelnemers en studenten.

In de jaren daarvoor deed hij veel kennis op van het onderwijsrecht. Van 2005 tot 2014 was hij als jurist en beleidsmedewerker medezeggenschap, klachtrecht en passend onderwijs werkzaam bij OUDERS VAN WAARDE en van 2010 tot 2013 als jurist (onderwijsrecht) bij Judion.

Het onderwijsrecht en in het bijzonder de medezeggenschapsadvisering is een vakgebied waarin hij deskundig is en waarmee hij affiniteit heeft. Om medezeggenschapsraden zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen is het van belang dat Dik Berkhout ook advocaat is. Zo kan hij een (geleding van de MR) ook bij alle geschillen bijstaan.

Dik Berkhout richt zich op het adviseren en begeleiden van medezeggenschapsraden en onderwijsvragers in het passend onderwijs.

Lidmaatschappen:

 • Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO)

Dhr. mr. J. (Joost) Paijmans

Jurist onderwijsrecht

De heer mr. J. (Joost) Paijmans is onderwijsrechtjurist bij Jurion. Joost Paijmans heeft zijn masterspecialisatie Staats- en Bestuursrecht (RU) cum laude afgerond.

Joost Paijmans houdt zich binnen Jurion bezig met diverse vraagstukken op het gebied van het onderwijsrecht in brede zin, waarbij hij zich voornamelijk specialiseert in de toepassing van de Web (Wet educatie en beroepsonderwijs) en de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Joost Paijmans houdt zich binnen de toepassing van de Web en WHW in het bijzonder bezig met de rechtsbescherming van onderwijsvragers. Denk aan klachten tegen gedragingen en bezwaar en beroep tegen  beslissingen van een ROC, Hbo of universiteit. Zo is hij onder andere gespecialiseerd in:

 • Toelating tot het onderwijs, zoals decentrale selectie;
 • (Gestelde) fraude en opgelegde sancties door de examencommissie;
 • Rechtsbescherming van studenten bij beoordelingen van kennen en kunnen. Denk dan aan diplomering en beoordelingen van scripties, tentamens, een stage of de weigering om een vrijstelling te verlenen;
 • Uitvoering van de Onderwijs- en examenregeling, zoals het inzagerecht bij tentamens;
 • Het recht op doeltreffende aanpassingen op grond van de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) van een student met een beperking;
 • Gegevensbescherming van de onderwijsvrager: Toepassing van de AVG binnen het onderwijs;
 • Aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen voor gedragingen en beslissingen.

Hiervoor procedeert Joost Paijmans bijvoorbeeld bij klachtencommissies, het College van beroep voor de examens (CBE/COBEX) en het College Van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) te Den Haag.

Tot slot verstrekt Joost Paijmans ook regelmatig een second opinion bij een ingenomen standpunt van een rechtsbijstandsverzekeraar, bijvoorbeeld als uw rechtsbijstandverzekering stelt dat de onderwijsinstelling niet (met succes) aansprakelijk gesteld kan worden, u als onderwijsvrager geen recht heeft op een schadevergoeding of (breder) geen recht heeft op rechtsbijstand bij een onderwijskwestie.

Lidmaatschappen:

 • Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO)
 • Kenniskring onderwijsrecht beroepsonderwijs
 • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
 • Staatsrechtkring
 • Nederlandse Vereniging voor Wetgeving

Mevr. T. (Tessa) Beerta, LLB

Bureaucoördinator

Tessa Beerta werkt sinds juli 2019 bij Jurion. Tegenwoordig vervult zij de functie van bureaucoördinator, waardoor zij onder andere verantwoordelijk is voor de kwaliteitszorg op kantoor. Als afgestudeerd HBO-jurist verricht zij tevens ondersteunende juridische werkzaamheden en is zij verantwoordelijk voor de kennisbank van het kantoor.

Naast het werken voor Jurion volgt Tessa Beerta de (pre-)master aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Lidmaatschappen:
• Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO)

Kom bij het team!

Werken bij Jurion?