Waar wij u mee kunnen helpen

Jurion is een van de weinige advocatenkantoren die zijn gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Neem voor juridische ondersteuning en advies op het gebied van het onderwijsrecht contact op met Jurion.

Advies medezeggenschapsraad bij sluiting

Naast begeleiding van de medezeggenschapsraden bij een voorgenomen fusie, is begeleiding bij een voorgenomen sluiting ook een belangrijk onderdeel van de praktijk van mr. Berkhout. De betrokken medezeggenschapsraden hebben dan ook een adviesrecht.

Artikel 11, lid 1, aanhef en onder c, Wet medezeggenschap op scholen (hierna: Wms) luidt:

’’De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden: beëindiging, belangrijke inkrimping, niet zijnde een verzelfstandiging als bedoeld in artikel 84a, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake.’’

Bevoegd gezag

Op grond van dit artikel kan het bevoegd gezag in beginsel niet overgaan tot sluiting, zonder dat de MR daarover heeft geadviseerd. Een bevoegd gezag moet ervoor zorgen dat hij:

  1. advies vraagt op een zodanig tijdstip, dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming;
  2. de raad in de gelegenheid stelt met hem overleg te voeren voordat deze het advies uitbrengt;
  3. de raad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stelt van de wijze waarop aan het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven; en
  4. de raad, indien hij het advies niet of niet geheel wil volgen, in de gelegenheid stelt nader overleg met hem te voeren alvorens hij het besluit definitief neemt.

Als een bevoegd gezag het advies van de MR niet volgt, kan de MR een geschil aanhangig maken bij de geschillencommissie. Ook indien het bevoegd gezag geen advies aan de MR heeft gevraagd en de MR van mening is dat het bevoegd gezag hem advies had moeten vragen, kan de MR een adviesgeschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen heeft bovendien instemmingsrecht op de regeling van de gevolgen voor het personeel bij sluiting van de school.

Artikel 12, lid 1, aanhef en onder a, Wms luidt:

“Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden: regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 10, onderdeel i, of artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m.’’

Op grond van artikel 12, aanhef en onder a, Wms, mag het bevoegd gezag het intentiebesluit in het algemeen niet uitvoeren, zolang de personeelsgeleding niet heeft ingestemd met de gevolgen. Het bevoegd gezag dient inzicht te geven in de gevolgen van het besluit. Pas dan kan de MR een weloverwogen advies uitbrengen.

Begeleiding MR bij een voorgenomen sluiting?

Heeft u vragen aan een ervaren onderwijsrecht advocaat? Jurion helpt uw medezeggenschapsraad graag adviseren. Neem vrijblijvend contact op!